โรงงานต้นแบบในการผลิตอาหาร

ชั้น 3

รายละเอียด

PIM Pilot Plant คือ โรงงานต้นแบบในการผลิตอาหาร (Food Pilot Plant) ให้บริการการให้คำปรึกษา  ข้อมูล ในการจัดตั้งโรงเรือน เป็นสถานที่ผลิตอาหารในระดับเบื้องต้นสำหรับกลุ่มธุรกิจ SMEs หรือ Startup และให้บริการด้านการวิจัย และบริการด้านเครื่องมือ เครื่องจักรในการผลิตอาหารในระดับการทดลองผลิต โดยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการสร้าง และพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร เพื่อส่งเสริมธุรกิจ SMEs และ Startup ในระดับภูมิภาคให้เติบโตต่อไป

ขั้นตอนการดำเนินการให้บริการ

  1. ให้คำปรึกษาเพื่อทราบวัตถุประสงค์ในการขอเข้ารับบริการ และสรุปความต้องการ
  2. ผู้เข้ารับบริการ กรอกใบคำร้องขอใช้บริการ
  3. PIM Pilot Plant ออกใบยืนยันการขอใช้บริการ
  4. ผู้ใช้บริการนำวัตถุดิบพร้อมใบยืนยันการขอใช้บริการมาในวันใช้บริการจริง
  5. นัดรับสินค้า

PIM Pilot Plant (PIM โรงงานต้นแบบในการผลิตอาหาร) ให้บริการดังนี้

  1. บริการด้านทดสอบสูตรอาหาร / ปรับปรุง / พัฒนาสูตรอาหาร โดยมีเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในกระบวนการ ดังนี้ - เครื่องตีผสมอาหาร - เตาอบร้อน desk oven - เครื่องชั่ง - เครื่องผัดผสมอาหาร - เตาแก๊ส
  2. บริการด้านข้อมูลในการออกแบบสถานที่ผลิตอาหาร, การดำเนินการจดทะเบียนอาหาร (อย.), ให้บริการข้อมูลการสร้างโรงงานต้นแบบที่ได้มาตรฐานในการผลิตอาหาร

*หมายเหตุ PIM Pilot Plant สามารถดำเนินการให้บริการทดลองผลิตและยื่นดำเนินการขอเลขทะเบียนอย. ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ได้*